Making Telephone Calls in Chinese 如何用中文打电话|Spoken Mandarin 中文口语教程

 

dǎ diàn huà
打电话
Making Telephone Calls

wèi , nǐ zhǎo shuí ?
喂,你找谁?
Hello! Who are you looking for?

qǐng wèn , mǎ lì zài ma ?
请问,玛丽在吗?
Excuse me, is Mary there?

tā xiàn zài bú zài .
她现在不在。
She is not here right now.

nǐ dǎ liù liù bā bā yāo yāo yāo liù .
你打66881116。
Call the number 66881116.

[全文 Read More…]