Asking the Time in Chinese 如何用中文问时间|Daily Mandarin Conversation 日常汉语对话

 

wèn shí jiān
问时间
Asking the Time

xiàn zài jǐ diǎn ?
现在几点?
What time is it now?

jīn tiān jǐ hào ?
今天几号?
What is the date today?

míng tiān xīng qī jǐ ?
明天星期几?
What day is tomorrow?

nǐ shén me shí hòu yǒu kòng ?
你什么时候有空?
When do you have time?

[全文 Read More…]